Privacyverklaring

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van vzw Shopping & Centrum Roeselare ten aanzien van de externe personen waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, voornamelijk in de context van (online) verkoop en marketing van goederen en diensten.

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: vzw Shopping & Centrum Roeselare , met maatschappelijke zetel te Ardooisesteenweg 111, 8800 Roeselare, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen, ingeschreven onder het nummer BE 0 455.065.107

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.


Artikel 1 – Algemeen

1.1. vzw Shopping & Centrum Roeselare leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie” en de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

1.2. vzw Shopping & Centrum Roeselare stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is vzw Shopping & Centrum Roeselare .

 

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. De persoonsgegevens die je ons (en eventuele derde partijen) meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: niet persoonlijk te identificeren

Jouw IP-adres (anoniem), het type en de versie van jouw navigatiesysteem en de laatst bezochte internetpagina, jouw bezochte webpagina’s op onze website, interacties met onze website, geo-locatie en verkeersbron etc. worden bijgehouden door Google en aanvzw Shopping & Centrum Roeselare beschikbaar gesteld via Google Analytics. De diensten die zij aanbieden stellen Uitgeverij Lannoo NV in staat om het internetverkeer te volgen en te analyseren. Dit kan gebruikt worden om gebruikersgedrag in kaart te brengen. We verwijzen hier graag naar de privacy policy van Google Analytics omdat deze lijst niet limitatief is.Wanneer uit de analyses op onze websites zou blijken dat bepaalde onderdelen aan verbetering toe zijn, kunnen we via Google Optimize testen uitvoeren welke nieuwe weergave jouw voorkeur geniet. Google Optimize is een onderdeel van Google Analytics en verzamelt geen persoonlijke gegevens. Ook hier is het privacy beleid van Google van toepassing.

 • Categorie 2: bij het aanmaken van een account: jouw (geëncrypteerd) wachtwoord en e-mailadres (logingegevens)
 • Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief of bij het updaten van jouw e- mailprofiel: jouw e-mailadres en jouw e-mailvoorkeuren (permissies voor de verschillende nieuwsbrieven en de bijhorende interesses)
 • Categorie 4: via cookies: zie artikel 8

 

2.2. vzw Shopping & Centrum Roeselare kan gegevens van jou (jouw persoonsgegevens) op verschillende manieren verzamelen:

 • door gebruik van cookies (zie artikel 8);
 • tijdens jouw registratie, het nalaten van gegevens op- , en het gebruik van onze websites (Voorbeelden: wedstrijden die plaatsvinden op onze websites, de mogelijkheid om op de hoogte te blijven wanneer een boek opnieuw in beschikbaar is (door het nalaten van jouw e-mailadres), het aanmaken van een account, het plaatsen van een bestelling,… De aangehaalde voorbeelden zijn niet limitatief)
 • door afgifte van een wedstrijd-, deelnaame-, shoppingformulieren

 

2.3. Onze website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.

Bepaalde gegevens kunnen eveneens verzameld worden zonder in cookies opgeslagen te zijn. Zij kunnen enkel gelezen worden door Uitgeverij Lannoo NV en uitsluitend gedurende en na jouw bezoek aan de websites. Het gaat om:

 • het TCP/IP adres
 • het type en de versie van jouw navigatiesysteem
 • de laatst bezochte internet

 

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Uitgeverij Lannoo NV zal jouw verzamelde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van onze websites en het opnemen van persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet achterhaald kunnen worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Uitgeverij Lannoo NV om haar websites en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van jouw account op onze websites met het oog op het gebruik door Uitgeverij Lannoo NV en haar websites, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd, en, indien aangegeven door jou, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het jou toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: we gebruiken cookies om jou te identificeren als ingelogde gebruiker om je shopervaring te optimaliseren: zo kunnen we je producten bijhouden in je winkelwagentje en je kortingscode onthouden. Ze helpen ook bij een vlotte afhandeling van je bestelling. Onze cookies maken het ook mogelijk om webpagina’s te delen via sociale netwerken, houden bij of je Javascript hebt geactiveerd in je browser en maken het mogelijk om op basis van jouw bezoek aan onze websites relevante advertenties te tonen. In artikel 8 vind je een volledig overzicht van onze cookies. We kunnen die enkel gebruiken met als rechtsgrond jouw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd

 

3.2. Direct marketing:

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing, tenzij vzw Shopping & Centrum Roeselare hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen (“opt-in”).

Je kan nieuwsbrieven van vzw Shopping & Centrum Roeselare ontvangen als je je in het verleden hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven via onze websites, als je toestemming gaf om onze e-mailcommunicatie te ontvangen via e-mail, bij inschrijving voor een event of via wedstrijden die we organiseren .

Indien je reeds bent opgenomen in onze database voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kan vzw Shopping & Centrum Roeselare jouw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot vzw Shopping & Centrum Roeselare.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder (promotioneel)e-mailbericht of door een mail te sturen naar info@centrumroeselare.org

 

3.3. Wettelijke vereisten

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat vzw Shopping & Centrum Roeselare jouw persoonsgegevens door een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. vzw Shopping & Centrum Roeselare zal in redelijkheid proberen jou vooraf hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking.

Jouw inschrijving op onze nieuwsbrieven blijft geldig tot je je daarvoor uitschrijft .

 

Artikel 5 – Jouw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat vzw Shopping & Centrum Roeselare van jouw persoonsgegevens maakt.


5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

Je bent vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan vzw Shopping & Centrum Roeselare Daarnaast heb je steeds het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan vzw Shopping & Centrum Roeselare . Je mag ons ook vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.


5.3. Recht van verzet:

Je beschikt ook over een recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heb je steeds het recht om je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoef je geen redenen op te geven.

Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.


5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschikt je over het recht om die toestemming in te trekken.


5.6. Recht op verzet tegen automatische beslissingen en profiling:

Onze websites en het mailprogramma dat we gebruiken slaat interacties op t.b.v. het personaliseren en relevant maken van de inhoud van onze websites en nieuwsbrieven. Je beschikt over het recht om je te verzetten tegen automatische beslissingen en profiling. Om je te verzetten tegen de personalisaties en relevante content die je ontvangt via ons mailprogramma kan je je op ieder moment uitschrijven. Om je te verzetten tegen andere vormen van profiling of automatische beslissingen kan je je rechten uitoefenen zoals beschreven in onderdeel 5.7.


5.7. Uitoefening van jouw rechten:

Je kan je rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@centrumroeselare.org, per post naar vzw Shopping & Centrum Roeselare , p.a. Ardooisesteenweg 111, 8800 Roeselare.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. vzw Shopping & Centrum Roeselare heeft alle redelijke veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.


6.2. In geen geval kan vzw Shopping & Centrum Roeselare aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

We willen je ook graag verwittigen dat onze websites links, hyperlinks of referenties kunnen bevatten naar andere sites, die vzw Shopping & Centrum Roeselare niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Deze sites worden niet altijd beheerd door vzw Shopping & Centrum Roeselare en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. We raden je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van deze Privacy & Cookie Policy.

6.3. Je dient op elk moment de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot jouw login, wachtwoord en (persoonlijke) gegevens te voorkomen. Je bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de websites van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Om jouw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot jouw persoonsgegevens aan enkele van onze werknemers.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

 

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt uitgezonden door de server van vzw Shopping & Centrum Roeselare of een derde en geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons of die derde gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de websites. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze websites onthouden.

8.2. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.


8.3. Jouw toestemming:

Bij je eerste bezoek aan onze websites vragen we je om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. Je kan op twee manieren onze cookies accepteren: klikken op de knop ‘Accepteer’ of gewoon verder surfen op onze websites.

Je blokkeert cookies door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, is het mogelijk dat je geen toegang hebt tot (bepaalde delen van) onze websites. Lees deze cookie policy aandachtig voor meer informatie.

Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org.

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/


8.4. Je browserinstellingen veranderen

Wij wijzen je er graag op dat webbrowsers je toelaten om je cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet dien je de ‘Help’ functie in je webbrowser te consulteren voor meer details.

 

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil. De Nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacy & Cookie Policy.

 

Artikel 10 – Aanvaarding

Door onze websites te bezoeken, je inschrijving op onze nieuwsbrief en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van deze Privacy & Cookie Policy en stem je ermee in dat vzw Shopping & Centrum Roeselare jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy & Cookie Policy. Deze policy kan steeds gewijzigd worden, het is dan ook aangeraden om regelmatig na te gaan of er wijzigingen zijn gebeurd.